نوشتن اولین برنامه اندروید اشیا

برای نوشتن اولین برنامه اندروید اشیاء خود آماده هستید؟ بسیار ساده است. با انجام کامل آموزش قبلی اکنون شما به دستگاه رازبری متصل هستید و این دستگاه به محل نصب برنامه به اندروید شناسانده شده است. کافی است شروع به برنامه نویسی اندروید کنید. در این آموزش فرض شده است شما برنامه نویسی اندروید هستید یا آشنایی خوبی دارید. برای شناساندن و ایمپورت کردن کدهای مخصوص اندروید اشیاء این کد را به دیباگ اپ خود اضافه کنید


dependencies {
    ...
    provided 'com.google.android.things:androidthings:0.4-devpreview'
}

باید در مانیفست خود تغییراتی بدهید. اندروید اشیاء را به مانیفست اضافه کنید. 

<application ...>
    <uses-library android:name="com.google.android.things"/>
    ...
</application>

مانیفست در ساده ترین شکل خود باید به شکل زیر باشد.

<application
    android:label="@string/app_name">
    <uses-library android:name="com.google.android.things"/>
    <activity android:name=".HomeActivity">
        <!-- Launch activity as default from Android Studio -->
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
        </intent-filter>

        <!-- Launch activity automatically on boot -->
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>
            <category android:name="android.intent.category.IOT_LAUNCHER"/>
            <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
        </intent-filter>
    </activity>
</application>

برای مشاهده نتیجه کافی است تنها خروجی اکتیویتی اصلی را به شکل زیر تصحیح کنید تا یک نمونه ساده از کار را مشاهده کنید. در اکتیویتی اصلی یک تکست اضافه کنید که بتواند خروجی شبیه این بدهد. در این برنامه فعلا پراسس خاصی انجام نمی دهیم.

<TextView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Salam World!"
  app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
  app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
  app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
  app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
  android:textColor="@color/colorAccent"
  android:textSize="36sp"/>

خروجی برنامه به شکل زیر درخواهد آمد

همان طور که می بینید برنامه تنها یک نوشته را خروجی ساده می دهد. در آموزش های بعدی با نوشتن برنامه های پیچیده تری کار را ادامه خواهیم داد.