کیت های توسعه دهندگان

توسعه دهندگان اندروید اشیا برای آغاز به کار احتیاج به سخت افزارهای مختلفی دارند. در این زمینه گوگل سخت افزارهای زیر را که دارای پردازش گر و امکانات مختلفی هستند پیشنهاد کرده است. شما می توانید تعدادی از آن را تهیه و استفاده کنید:

 

Platform Intel® Edison

Learn More
Where to buy
Get Started
Intel® Joule

Learn More
Where to buy
Get Started
NXP Pico i.MX7D

Learn More
Where to buy
Get Started
NXP Pico i.MX6UL

Learn More
Where to buy
Get Started
CPU & Memory
 • Intel® Atom™
 • 500MHz dual-core x86
 • 1GB RAM
 • Intel® Atom™
 • 1.5GHz/1.7GHz quad-core x86
 • 3GB/4GB RAM
 • NXP i.MX7D
 • 1GHz dual-core ARM Cortex A7
 • 512MB RAM
 • NXP i.MX6Ultralite
 • 500MHz ARM Cortex A7
 • 512MB RAM
Storage 4GB eMMC 8GB/16GB eMMC 4GB eMMC 4GB eMMC
Display No HDMI DSI No
Camera No CSI-2 CSI-2 No
Audio USB 2.0 USB 2.0 3.5mm Analog 3.5mm Analog
Networking Wi-Fi 802.11n
Bluetooth® 4.0
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth® 4.2
10/100/1000 Ethernet
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth® 4.1
10/100 Ethernet
Wi-Fi 802.11n
Bluetooth® 4.1
USB 1x USB 2.0 OTG 2x USB 2.0 Host
1x USB 3.0 OTG
1x USB 2.0 Host
1x USB 2.0 OTG
1x USB 2.0 Host
1x USB 2.0 OTG
Platform NXP Argon i.MX6UL

Learn More
Where to buy
Get Started
Raspberry Pi 3

Learn More
Where to buy
Get Started
CPU & Memory
 • NXP i.MX6Ultralite
 • 500MHz ARM Cortex A7
 • 512MB RAM
 • Broadcom BCM2837
 • 1.2GHz quad-core ARM Cortex A53
 • 1GB RAM
Storage 4GB eMMC MicroSD card slot
Display No HDMI
Camera No CSI-2
Audio 3.5mm Analog Output USB 2.0
3.5mm Analog Output
Networking 10/100 Ethernet
Wi-Fi 802.11n
Bluetooth® 4.1
10/100 Ethernet
Wi-Fi 802.11n
Bluetooth® 4.1
USB 1x USB 2.0 Host
1x USB 2.0 OTG
4x USB 2.0 Host